Stichting Chengeta Wildlife Benelux is geregistreerd bij de KVK te Nijmegen (no. 71803726) en door de Minister van Financiën officieel erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI no. 858855653). . Onze inkomsten komen uit donaties en elke euro wordt naar Chengeta Wildlife USA overgemaakt.

Beleidsplan

Het beleidsplan van Stichting Chengeta Wildlife Benelux geeft een beeld van onze doelstellingen, aanpak en belangrijkste activiteiten voor de periode 2018 t/m 2021, en van de wijze van fondsenwerving en het beheer daarvan. Het plan wordt minimaal eens per 4 jaar geactualiseerd.

Jaarverslag

In het jaarverslag leggen we jaarlijks verantwoording af over de ontwikkelingen en uitgevoerde activiteiten van Chengeta Wildlife. Het jaarverslag heeft een financiële paragraaf waarin verantwoording wordt afgelegd over de in Nederland geworven fondsen en de benutting daarvan. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website en toegestuurd aan donateurs en relaties.

Beloningsbeleid

Stichting Chengeta Wildlife Benelux heeft geen werknemers er behoeft dus geen beloningsbeleid vastgelegd te worden. Voor de onkosten die bestuursleden maken (reizen, vergaderen) worden niet gedeclareerd of vergoed.

Beleidsplan 2018 – 2021

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Chengeta Wildlife Benelux (opgericht in juni 2018) over de periode 2018-2021. Hierin wordt ingegaan op de werkwijze, de manier van geld werven, de bestedingen en het beheer van het verwerfde fondsen van de stichting, conform de vereisten voor Algemeen Nut Beogende Instellingen of ‘ANBI’s. Het RSIN nummer is 858855653. Daarnaast wordt jaarlijks een verslag gemaakt en op de website gepubliceerd, waarin het uitgevoerde werk wordt beschreven en de financiën worden verantwoord.

Stichting Chengeta Wildlife Benelux is een in Nederland geregistreerde, not-for-profit stichting, die het werk van Chengeta Wildlife ondersteunt, een Amerikaanse organisatie die zich inzet voor het behoud en herstel van het wildleven in voornamelijk Afrika en de rest van de wereld. Stichting Chengeta Wildlife Benelux doet aan fondsenwerving in Europa (SCWB-NL); in de Verenigde Staten is er een fondsenwervende hoofdorganisatie (CW-US). Chengeta Wildlife – US is van start gegaan in 2014 en heeft daar de 501(c) 3 status (ANBI).

Missie

Chengeta Wildlife (het geheel van SCWB-NL, CW-US en de projecten) zet zich in voor het behoud en herstel van het wildleven in Afrika en de rest van de wereld.

Doel

Het ondersteunen van de Chengeta Wildlife organisatie, statutair gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, in de verbetering van vaardigheden, kennis en operationele omstandigheden van natuurbeschermers, om daarmee natuur- en milieu criminaliteit te stoppen of te voorkomen; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Strategie

Het werk van Chengeta Wildlife is gebaseerd op een uitgebreide handleiding die speciaal is ontwikkeld om stropen als geheel, vanuit elke hoek en bij elke stap van het proces aan te pakken.

We pionieren in een op intelligentie gebaseerde aanpak van anti-stroperij. We trainen lokale rangers om in staat te zijn toekomstige trainingen zelf te geven. Dankzij onze training kunnen ze effectiever werken terwijl ze veilig blijven.

We financieren en leveren trainingen voor anti-stroperij in het veld. Chengeta Wildlife streeft ernaar de kennis, vaardigheden en capaciteiten over te dragen aan de lokale rangers om stroperij tegen te gaan nadat de trainers zijn vertrokken. Dit stelt de rangers in staat om hun algehele effectiviteit te behouden en te laten groeien, door programma’s te ontwikkelen die lange tijd standhouden.

Naast het leveren van de anti-stroperijtrainingen, identificeren we partners om essentiële programma’s voor betrokkenheid en ontwikkeling van de gemeenschap te implementeren in de gebieden waar we werken.

Per mid 2018 heeft Chengeta Wildlife anti-stroperij eenheden opgezet en getraind voor de regeringen van Zimbabwe, Malawi, Guinee (Conakry), Mali en de Centraal Afrikaanse Republiek. De komende jaren blijven we follow up trainingen geven in al deze landen en zijn we gevraagd om advies te geven in o.a. Indonesie (Sumatra).

Organisatiestructuur

Bestuur, management en beloningsbeleid

Stichting Chengeta Wildlife Benelux heeft een bestuur, bestaande uit 3 leden:

Roeland van der Greer, Voorzitter

Ronald Poetiray, Directeur

Rick Tol, Penningmeester

Het bestuur komt twee tot drie keer per jaar bijeen. In deze beleidsperiode wordt overwogen om het bestuur verder uit te breiden. Bestuursleden onderschrijven hun steun aan Chengeta Wildlife door actieve deelname in de fondsenwervingsactiviteiten. Zij ontvangen geen enkele bezoldiging en nemen ook alle reis-, verblijfs- en overige kosten voor hun eigen rekening. De zittingstermijn is in 2018 vastgesteld op twee jaar. Bestuurders kunnen meerdere termijnen in het bestuur blijven.

CW-US en SCWB – NL APN zijn alle aparte entiteiten met eigen besturen.

Aanpak en belangrijkste activiteiten

De Stichting Chengeta Wildlife Benelux kiest ervoor om haar rol als steunpunt voor Chengeta Wildlife te vervullen door nadruk te leggen op 4 activiteiten:

  1. beleidsondersteuning en advisering
  2. fondsen werving
  3. sturing fondsenbestemming
  4. voorlichting en publiciteit
  5. Beleidsondersteuning en advisering:

Chengeta Wildlife – US is een zelfstandige organisatie die zijn eigen koers uitzet en beleid bepaalt. De Stichting Chengeta Wildlife Benelux wenst hierop geen beslissende invloed uit te oefenen en respecteert de ontwikkelde en verder te ontwikkelen aanpak. Op grond van bijv. nieuwe internationale ontwikkelingen of suggesties van partners in het Nederlandse veld, geeft Stichting Chengeta Wildlife Benelux gevraagd of ongevraagd advies of doet voorstellen.

Fondsenwerving

Stichting Chengeta Wildlife Benelux legt zich vooral toe op fondsenwerving. Zij doet dit door particulieren of organisaties in Nederland te overtuigen van het goede werk van Chengeta Wildlife en aan te moedigen tot eenmalige of herhaalde donaties, door het opzetten van speciale acties voor het algemene publiek of gerichte doelgroepen, zoals scholieren. Stichting Chengeta Wildlife Benelux is voor het grootste deel van haar inkomsten dus afhankelijk van begunstigers. Naast het donateurschap zijn er diverse andere manieren om Chengeta Willife te steunen, m.n. vrijwillige inzet voor fondsenwerving of donatie in natura.

Bestemming fondsen

De door Stichting Chengeta Wildlife Benelux ingezamelde fondsen worden exclusief bestemd voor Chengeta Wildlife’s om deze organisatie te ondersteunen en stimuleren in zijn werk. Het meeste geld wordt direct gebruikt voor de kosten van de trainers en alle kosten die daarbij komen; een kleiner deel wordt indirect gebruikt, d.w.z. voor de betaling van salarissen, dienstreizen of verzekeringen van het trainers team.

Voorlichting en publiciteit

Stichting Chengeta Wildlife Benelux verzorgt de voorlichting in Nederland over het werk van dat door Chengeta Wildlife wordt verricht. Dit gebeurt door het verspreiden van gedrukt materiaal (folders e.d.) en het onderhouden van een website en social media pagina’s. Wanneer daarvoor aanleiding is worden perscommuniqués uitgegeven of wordt bemiddeld met zendgemachtigden om in hun programma’s een presentatie te komen geven.

De volgende documenten zijn op verzoek beschikbaar:

Statuten

Uittreksel KvK

ANBI beschikking