Overzicht privacybeleid

In dit beleid wordt uitgelegd hoe wij uw informatie kunnen verwerken. Dit beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt, dus controleer het regelmatig op updates.

Chengeta Wildlife, (collectief, "Chengeta Wildlife", "ons", "onze" of "wij"), biedt effectieve en relevante anti-stroperij training aan wildlife beschermingseenheden over heel Afrika. Als een 501(c)(3) non-profit organisatie, is ons succes afhankelijk van donaties en giften van donateurs, evenals het leveren van bewijs en bewijs door middel van verhalen, foto's en blog posts verspreid op onze website, sociale media platforms en e-mails (gezamenlijk "Diensten").

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle informatie die over u wordt verzameld door Chengeta Wildlife, ongeacht hoe het wordt verzameld of opgeslagen, en beschrijft, onder andere, de soorten informatie die over u wordt verzameld wanneer u met de Diensten communiceert, hoe uw informatie kan worden gebruikt, wanneer uw informatie kan worden vrijgegeven, hoe u het gebruik en de vrijgave van uw informatie kunt controleren, en hoe uw informatie wordt beschermd.

Tenzij anders vermeld in dit Privacybeleid, is Chengeta Wildlife een gegevensbeheerder (zoals die term wordt gebruikt onder de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR")), wat betekent dat wij beslissen hoe en waarom de door u aan ons verstrekte informatie wordt verwerkt. De contactgegevens vindt u hieronder. Dit Beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt om wijzigingen in onze praktijken met betrekking tot de verwerking van uw informatie, of wijzigingen in de toepasselijke wetgeving weer te geven. Wij raden u aan dit Beleid zorgvuldig te lezen, en regelmatig deze pagina te controleren om eventuele wijzigingen te bekijken.

WELKE CATEGORIEËN VAN INFORMATIE WIJ KUNNEN VERWERKEN

Wij kunnen verwerken: uw persoonlijke gegevens (bijv. uw naam); demografische gegevens (bijv. uw leeftijd); uw contactgegevens (bijv. uw adres); gegevens over uw toestemmingen; gegevens over donaties.

"Persoonsgegevens" zijn gegevens die betrekking hebben op een persoon of op grond waarvan een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

"Verwerken", "Verwerken" of "Verwerkt" betekent alles wat met Persoonsgegevens wordt gedaan, al dan niet via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Wij kunnen de volgende categorieën Persoonsgegevens over u verwerken:

Persoonlijke gegevens: uw naam; gebruikersnaam of inloggegevens; wachtwoord; gebieden of onderwerpen van interesse; en foto (indien u of een andere gebruiker een foto op de Dienst plaatst).

Demografische informatie: geslacht; leeftijd/geboortedatum; nationaliteit; aanhef; functietitel, bedrijfsinformatie, opleiding, werkervaring en andere beroepsinformatie; en taalvoorkeuren.

Contactgegevens: postadres; telefoon en/of gsm-nummer; e-mailadres; en uw openbare socialemediagrepen of -profiel(en).

Toestemmingsregisters: registers van alle toestemmingen die u eventueel hebt gegeven, samen met de datum en het tijdstip, de wijze van toestemming en alle verwante informatie (bv. het onderwerp van de toestemming).

Donatie-informatie: gegevens over donaties; factuurgegevens; betalingsgegevens; factuuradres; betalingsmethode; naam kaarthouder of rekeninghouder; betalingsbedrag; en betalingsdatum.

Standpunten en meningen: alle standpunten en meningen die u of andere gebruikers naar ons sturen, of publiekelijk over ons posten op sociale media platforms of in de Diensten, inclusief op forums.

Wij verzamelen ook andere soorten informatie van u of andere bronnen, die wij in dit Beleid "Andere Informatie" noemen, die kan omvatten, maar niet beperkt is tot:

Informatie over uw gebruik van de Diensten, zoals gebruiksgegevens en statistische informatie, die kan worden samengevoegd.

Internet Protocol ("IP")-adres, een unieke getallenreeks die automatisch aan uw toestel wordt toegewezen wanneer u het internet opgaat.

Informatie verzameld door het gebruik van cookies, eTags, Javascript, pixel tags, device ID tracking, anonieme identificatoren en andere technologieën, inclusief informatie verzameld met behulp van dergelijke methoden en technologieën over (i) uw bezoeken aan, en interactie en betrokkenheid met, de inhoud van de website en

Pixel Tags, ook bekend als clear GIFs, beacons, spotlight tags of web bugs, die een methode zijn om informatie door te geven van de computer van de gebruiker aan een website van derden, zoals Google Analytics.

Onder bepaalde omstandigheden en afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kunnen sommige van deze Overige gegevens Persoonsgegevens zijn. Persoonlijke Gegevens worden hierna samen met Overige Gegevens "Gebruikersgegevens" genoemd.

GEVOELIGE PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wij streven er niet naar om uw Gevoelige Persoonlijke Informatie te verzamelen of anderszins te Verwerken. Wanneer wij uw Gevoelige Persoonlijke Informatie moeten Verwerken voor een legitiem doel, doen wij dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen.

Wij verzamelen of verwerken geen Persoonlijke Informatie over ras of etniciteit, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, fysieke of mentale gezondheid, seksleven, werkelijke of vermeende strafbare feiten of straffen, of andere informatie die als gevoelig kan worden beschouwd onder GDPR (gezamenlijk "Gevoelige Persoonlijke Informatie") in de normale gang van zaken binnen ons bedrijf. Wanneer het noodzakelijk wordt om Gevoelige Persoonsgegevens te Verwerken onder GDPR, zouden wij ons beroepen op een van de volgende rechtsgrondslagen:

Naleving van de toepasselijke wetgeving: Wij kunnen uw Gevoelige Persoonlijke Informatie verwerken wanneer de Verwerking vereist of toegestaan is door de toepasselijke wetgeving;

Opsporing en preventie van criminaliteit: Wij kunnen uw Gevoelige Persoonsgegevens Verwerken wanneer de Verwerking noodzakelijk is voor het opsporen of voorkomen van criminaliteit (met inbegrip van het voorkomen van fraude);

Vestiging, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten: Wij kunnen uw Gevoelige Persoonsgegevens verwerken wanneer de Verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten; of

Toestemming: Wij kunnen uw Gevoelige Persoonlijke Informatie Verwerken wanneer wij, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen voordat wij uw Gevoelige Persoonlijke Informatie Verwerken.

Kinderen. De Services zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen, in het bijzonder kinderen jonger dan 13 jaar. Niemand jonger dan 13 jaar mag Persoonlijke Gegevens verstrekken of gebruik maken van onze openbare discussiegebieden, forums of chats. Indien uw kinderen, ondanks deze verboden, informatie over zichzelf bekendmaken in onze openbare discussiegebieden, kunnen er gevolgen optreden die niet voor kinderen bedoeld zijn (zij kunnen bijvoorbeeld ongevraagde berichten van andere partijen ontvangen). Indien wordt ontdekt dat wij Persoonlijke Gegevens hebben verzameld van iemand die jonger is dan 13 jaar, zullen wij deze informatie onmiddellijk verwijderen.

HOE WIJ INFORMATIE VERZAMELEN OF CREËREN

Wij kunnen Gebruikersinformatie over u verzamelen of verkrijgen: rechtstreeks van u (bijv. wanneer u contact met ons opneemt); in de loop van onze relatie met u (bijv. wanneer u een donatie doet); wanneer u uw Persoonlijke Informatie openbaar maakt (bijv. wanneer u een openbaar bericht over ons plaatst op sociale media). Wij kunnen ook Gebruikersinformatie over u ontvangen van derden (bijv. sociale netwerksites). We kunnen ook Gebruikersinformatie over u creëren, zoals verslagen van uw interacties met ons. Chengeta Wildlife is niet verantwoordelijk voor Persoonlijke Informatie die u vrijwillig verstrekt over uzelf in openbare delen van de Diensten. Dit Beleid dekt niet de praktijken van derden die informatie over u kunnen verstrekken aan Chengeta Wildlife.

Verzamelen van Gebruikersinformatie: Wij kunnen Gebruikersinformatie over u verzamelen uit de volgende bronnen:

Gegevens die u verstrekt: Wij kunnen uw Persoonsgegevens verkrijgen wanneer u deze aan ons verstrekt via onze Diensten (bijv. wanneer u zich aanmeldt voor e-mails, nieuwsbrieven, bulletins; contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of op een andere manier, etc.).

Relatiegegevens: Wij kunnen uw Persoonsgegevens verzamelen of verkrijgen in het gewone verloop van onze relatie met u (bijv. als u ons een donatie doet).

Gegevens die u openbaar maakt: Wij kunnen uw Persoonsgegevens verzamelen of verkrijgen die u er duidelijk voor kiest om openbaar te maken, onder meer via sociale media (wij kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen van uw sociale mediaprofiel(len) als u een openbare post over ons maakt) of via onze chats, forums of gemeenschappen op de Services.

Dienstgegevens: Wij kunnen uw Persoonsgegevens verzamelen of verkrijgen wanneer u een deel van onze Dienst bezoekt, downloadt, gebruikt of registreert om dit te gebruiken.

Informatie van derden: Wij kunnen uw Persoonsgegevens verzamelen of verkrijgen van derden die deze aan ons verstrekken. Dit omvat sociale netwerksites of -diensten (bijv. Facebook, Twitter, LinkedIn, enz.).

Houd er rekening mee dat Chengeta Wildlife niet verantwoordelijk is voor de informatie die u vrijwillig over uzelf in de discussies in bepaalde openbare delen van de Diensten, zoals forums, blogs, wiki's, chatrooms, prive-berichten, message boards of andere openbaar toegankelijke interactie, of informatie die u ervoor kiest om openbaar te maken in uw lid profiel of andere delen van de Diensten die gebruikers in staat stellen om inhoud te uploaden of te plaatsen. Wij ontmoedigen gebruikers om dergelijke Persoonlijke Informatie op deze manier te plaatsen. U kunt uw publiekelijk beschikbare informatie op elk moment wijzigen via uw profielpagina. Om de verwijdering van uw Persoonlijke Informatie uit deze gebieden aan te vragen, verwijzen wij u naar de sectie Contactgegevens in dit Privacybeleid voor verdere details. In sommige gevallen zijn wij niet in staat om uw Persoonlijke Informatie te verwijderen, in welk geval wij u zullen laten weten dat wij hiertoe niet in staat zijn en waarom.

Dit privacybeleid dekt niet de praktijken van derden, met inbegrip van degenen die informatie kunnen verstrekken aan Chengeta Wildlife.

Doeleinden waarvoor wij uw informatie kunnen verwerken

Wij kunnen Gebruikersinformatie verwerken voor de volgende doeleinden: de Diensten aan u verlenen; met u communiceren; de betrokkenheid van ons publiek analyseren; de betrokkenheid van de gebruiker en de donatieactiviteit op de Dienst en de Kanalen observeren.

De doeleinden waarvoor wij Gebruikersinformatie kunnen verwerken, zijn, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, onder meer:

Aanbieden en verbeteren van de Services: de Services voor u uitvoeren en beheren; u gepersonaliseerde inhoud aanbieden; met u communiceren en interageren via de Services; problemen met de Services identificeren en verbeteringen plannen of nieuwe Services creëren; en u op de hoogte brengen van wijzigingen aan onze Services.

E-mail Mailings

Als u Chengeta Wildlife een e-mailadres heeft gegeven, en we hebben uw uitdrukkelijke toestemming om dit te doen, dan zullen we u van tijd tot tijd informatie sturen over Chengeta Wildlife evenementen, nieuws en projecten die financiering nodig hebben. Deze e-mails zullen altijd vergezeld gaan van een link waarmee u zich op elk moment kunt uitschrijven. Uw e-mailadres zal worden opgeslagen in onze beveiligde database en de e-mails zullen worden verzonden met behulp van een applicatie van derden genaamd MailChimp die uw e-mailadres verwerkt en veilig opslaat in de VS. MailChimp zal ons ook voorzien van details over welke e-mails u heeft geopend en wanneer, en welke links in een e-mail u heeft geopend. Chengeta Wildlife zal deze informatie alleen gebruiken om ervoor te zorgen dat wat wij verzenden relevant, tijdig en interessant voor u is. MailChimp is gecertificeerd met het EU-U.S. Privacy Shield Framework en details van hun privacybeleid zijn te vinden op hun website.

Cookies

Wij kunnen uw Gebruikersgegevens verwerken door het plaatsen of lezen van Cookies en soortgelijke technologieën op de Diensten en Kanalen.Bepaalde traceertechnologieën stellen ons in staat een unieke identificatiecode aan u toe te wijzen, en informatie over uw gebruik van de Diensten in verband te brengen met Andere Gegevens over u, waaronder uw Gebruikersgegevens, met als doel meer over u te weten te komen, zodat wij u relevante inhoud en reclame kunnen aanbieden. Wij en onze partners gebruiken deze technologieën ook om trends te analyseren; de Diensten te beheren; informatie te verzamelen en op te slaan zoals gebruikersinstellingen, anonieme browser-id's en kijkgeschiedenis.

Wanneer u e-mailberichten of nieuwsbrieven van ons ontvangt, kunnen wij webbakens, aangepaste links, clear GIF's of soortgelijke technologieën gebruiken om te bepalen of de e-mail is geopend en op welke links u klikt om u gerichtere e-mailberichten of andere informatie te verstrekken, en/of om die informatie samen te voegen met andere gegevens die wij verzamelen om te gebruiken voor sommige of alle doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven.

Wij kunnen software voor websiteanalyse gebruiken om gegevens te verzamelen en om de functionaliteit van onze mobiele software, apparaten en toepassingen op uw telefoon en andere apparaten beter te begrijpen.

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke informatie?

Wij kunnen uw Gebruikersgegevens verwerken wanneer: u hiervoor toestemming hebt gegeven; de Verwerking noodzakelijk is voor een overeenkomst tussen u en ons; de Verwerking vereist is door de toepasselijke wetgeving; de Verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van een persoon te beschermen; of wanneer wij een geldig legitiem belang hebben bij de Verwerking.

Bij het verwerken van uw Gebruikersgegevens in verband met de in dit Beleid uiteengezette doeleinden, kunnen wij ons beroepen op een of meer van de volgende rechtsgrondslagen, afhankelijk van de omstandigheden:

Toestemming: Wij kunnen uw Gebruikersgegevens verwerken wanneer wij uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming voor de Verwerking hebben verkregen (deze rechtsgrondslag wordt alleen gebruikt in verband met Verwerkingen die geheel vrijwillig zijn - hij wordt niet gebruikt voor Verwerkingen die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht zijn);

Contractuele noodzaak: Wij kunnen uw Gebruikersinformatie verwerken wanneer de verwerking noodzakelijk is in verband met een aan ons gegeven donatie;

Naleving van de toepasselijke wetgeving: Wij kunnen uw Gebruikersinformatie verwerken wanneer de verwerking wordt vereist door de toepasselijke wetgeving;

Vitale belangen: Wij kunnen uw Gebruikersinformatie verwerken wanneer de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van een persoon te beschermen; of

Welke informatie wij aan derden verstrekken

Wij kunnen uw Gebruikersinformatie bekendmaken aan: wettelijke en regelgevende instanties; onze externe adviseurs; partijen die namens ons Gebruikersinformatie verwerken ("Verwerkers"); elke partij voor zover dit noodzakelijk is in verband met juridische procedures; elke partij voor zover dit noodzakelijk is voor het onderzoeken, opsporen of voorkomen van strafbare feiten; elke donor van onze organisatie;.

HOE CONTROLEERT U UW INFORMATIE

U kunt rechtstreeks stappen ondernemen om uw voorkeuren voor nieuwsbrieven te wijzigen, zoals uiteengezet in deze sectie.

Indien u inwoner bent van de EU, kunt u bepaalde rechten hebben, waaronder: het recht om uw Persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken; het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens; het recht om rectificatie van onjuistheden te vragen; het recht om te vragen dat uw Persoonsgegevens worden gewist of dat de Verwerking ervan wordt beperkt; het recht om bezwaar te maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens; het recht om uw Persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke; het recht om toestemming in te trekken; en het recht om klachten in te dienen bij toezichthoudende autoriteiten. Wij kunnen een bewijs van uw identiteit verlangen of moeten uw identiteit verifiëren voordat wij aan deze rechten uitvoering kunnen geven.

U kunt rechtstreeks stappen ondernemen om uw voorkeuren als volgt te wijzigen:

Uw nieuwsbrief en e-mail abonnementen. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor een nieuwsbrief of andere e-maillijst door de instructies aan het einde van de nieuwsbrieven of e-mails die u ontvangt te volgen of door contact op te nemen met info@chengetawildlife.org. Het kan vijf werkdagen duren voordat wijzigingen van kracht worden. Indien u meer dan één e-mailadres aan ons hebt verstrekt, kunt u gecontacteerd blijven worden, tenzij u verzoekt om elk e-mailadres dat u hebt verstrekt, af te melden.

Cookies en pixeltags. U kunt cookies en pixel tags op uw computer stoppen of beperken of cookies uit uw browser verwijderen door de voorkeuren van uw web browser aan te passen.

Ingezetenen van de EU. GDPR voorziet in bepaalde rechten voor inwoners van de EU. U kunt weigeren om bepaalde informatie met ons te delen, in welk geval wij mogelijk niet in staat zijn om bepaalde functies en functionaliteit van de Services te bieden. Deze rechten omvatten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, het recht om bezwaar te maken tegen of een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking van uw gegevens, en om toegang te vragen tot uw eigen gegevens en deze te rectificeren, wissen en portabel te maken. Wanneer wij uw informatie verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht om die toestemming in te trekken (waarbij moet worden opgemerkt dat een dergelijke intrekking geen invloed heeft op de rechtmatigheid van enige Verwerking die is uitgevoerd vóór de datum waarop wij een kennisgeving van een dergelijke intrekking ontvangen, en de Verwerking van uw Persoonsgegevens op basis van andere beschikbare rechtsgrondslagen niet verhindert). Verzoeken dienen te worden ingediend door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactinstructies). Als u een inwoner van de EU bent en een onopgeloste privacykwestie hebt die wij niet naar tevredenheid hebben opgelost nadat u contact met ons hebt opgenomen, hebt u het recht om contact op te nemen met de juiste toezichthoudende autoriteit van de EU en een klacht in te dienen.

CONTACTGEGEVENS

U kunt contact met ons opnemen op de hieronder vermelde adressen of door een e-mail te sturen naar info@chengetawildlife.org.

Chengeta Wildlife USA

8235 Ridgefield Avenue NE

Lacey

WA 98516

Verenigde Staten van Amerika

 

Hoe dit privacybeleid kan veranderen

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, en alle wijzigingen zullen van kracht zijn op het moment dat wij ze bekendmaken. Als wij van mening zijn dat er een belangrijke wijziging is aangebracht in dit Privacybeleid of in onze praktijken inzake gegevensverzameling en -gebruik, zullen wij op onze websites aangeven dat ons Privacybeleid is gewijzigd voordat de wijziging van kracht wordt. De dan gepubliceerde versie van het Privacybeleid vervangt alle voorgaande versies. Wanneer u toegang blijft houden tot of gebruik blijft maken van de Diensten, wordt dit beschouwd als uw aanvaarding van het Privacybeleid.

Wij verzoeken u dringend terug te keren naar deze webpagina en dit Privacybeleid regelmatig te bekijken, zodat u op de hoogte blijft van de voorwaarden die op u van toepassing zijn.

Bijgewerkt: 9 september 2021